Заявка за търсене:
Търси в поле:ЗА ПРОЕКТА: Единственият самостоятелен проект на музей, спечелил финансиране по Мярка 2 „Документиране на културната история” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства” за дигитализиране на книжовно културно-историческо наследство беше реализиран в Габрово. В периода 22.05.2015 г. – 31.10.2016 г. Регионален исторически музей - Габрово в партньорство с Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово изпълняват договор с Министерството на културата като програмен оператор по Програмата, финансирана от Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., за финансиране на проект „Съвременни подходи за проучаване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”.

ФИНАНСИРАНЕ: Проектът се ползва със 199 884 евро безвъзмездна помощ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездни средства на Европейското икономическо пространство. Чрез ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства и за укрепване на двустранните отношения със страните бенефициенти в Европа. Трите страни си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

РЕАЛИЗАЦИЯ: По проекта са изградени два дигитални центъра, оборудвани със съвременна техника и софтуер за каталогизиране и конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат, които се представят пред националната и европейската общности; създава се дигитална библиотека, представяща в електронен формат книжовното културно наследство, съхранено в институциите, участници в проекта; подобрени са условията на съхранение на колекциите от ръкописи и старопечатни книги в музея и библиотеката; повишена е интеграцията на ромското население в местната и националната общност. Проектът осигурява възможност за свободен и неограничен достъп до книжовното културно наследство, съхранено в местните културни институции.

УЕБ САЙТ: http://kulturno-nasledstvo-gabrovo.bg/
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА

Електронният каталог включва описания на различни типове обекти, книги, периодика, артефакти и други изброени в сивите табове над червеното поле за търсене. Към всяко описание има прикачени дигитални копия, които можете да позлвате онлайн. Вие можете да търсите едновременно във всички описания, като изберете таб Всички. Ако предпочитате да търсите само определен вид описания, например Книги, изберете този таб. Системата ще търси само в избрания вид описания. Търсенето в каталога става като попълните термини за търсене в полето Заявка за търсене. Търсенето се извършва по всяка дума от библиографското описание: автор/и, заглавие, година на издаване, издателства, и т.н.

Ако не укажете предварително къде да се търси даден термин, Вие ще получите като резултат всички документи, в които се среща той, независимо от мястото му в библиографското описание. Това е удобен начин за изчерпателно търсене по тема. Резултатът от търсенето вероятно ще съдържа информационен шум, но ще можете да бъдете сигурни, че не сте пропуснали документи, които са важни за Вас. Можете да доуточните Вашето търсене в момента, в който прецените, че получените резултати са твърде обемни за Вас (вторичен подбор по автор, година на издаване и други специфични търсения).
Ако желаете да отсеете срещания на термина, които не са важни за Вас, изберете в кое поле желаете да се среща търсеният термин. Това е удобен начин на търсене на термин примерно точно в заглавията, без да се налага да изчитате редица книги, в които търсеният термин се среща в анотации, рубрики и други полета, които не са важни за Вас.

Ако желаете да направите търсене по заглавие, но в същото време и по определен автор (при повтарящи се заглавия от различни автори), можете да конкретизирате две полета: заглавие и автор.

За да видите терминологията, която се използва в библиотеката, можете да отворите индекса на електронните каталози. Той съдържа всички термини, по които има информация в базата данни. Удобен начин за търсене при колебание за определено изписване на термини (синоними, дублетни форми и т.н.).

В електронния каталог можете да ползвате и т.нар. контекстно търсене. При получаване на резултат от търсене кликнете върху името на автора (името е подчертано и оцветено  в синьо). Резултатът от търсенето ще стане друг: ще видите само заглавията, в които това лице има авторство, без да правите допълнително търсене.

За по подробна инструкция изберете от менюто Помощ